Beautiful Actress Angela Okorie Flaunts Her New Look

14 Responses to "Beautiful Actress Angela Okorie Flaunts Her New Look"

 1. Chief of Grief   July 23, 2014 at 10:18 am

  Nice,efyo fwaya ifi,ibi****ch lyaonaika ni down.But dear,i so crave for your beauty mwandi,ulichisabula makaka iwe..Nkunakupeteka imisango shonse ishitashabako waunfwa teh??SHIT!,wanjimyaubukala iwe solola iwe………Like yo lips!!!

 2. Denkete   July 23, 2014 at 11:51 am

  But frankly speaking uyu mukashana kuti akwata icipunda icikulu. Ask me why?

  • Chief of Grief   July 23, 2014 at 11:54 am

   kikikikikikikikikiki.So….Y

 3. presley daka   July 23, 2014 at 12:13 pm

  chief of grief ka picture kalekwimya ubukala, wat i’ll hapen 2 u if shes brought 2 u @ muchite? telo mwinga fwafye haha

 4. Chief of Grief   July 23, 2014 at 1:39 pm

  Awe mwandi!!Ukundetela bandetela ichili billa ichi,nisotambe.Nku nachi sakkuta mufipunda fyonse ni suma napakati ka mutwe kwati filya mukolwe achita,waikata teh?,elo nga’nanaka nacho kwisa chi tamfya pakati ka bushiku ati modamo makepula iwe.

 5. tutu   July 23, 2014 at 4:08 pm

  alakwena kuti natombaula ichi ubwaila no bwacha,kuchichita ilyaine batila ati dogi elonishi nichidosa nakumishishi,elo ati palya penefye nalapowa napilibukila pamenso elo nachomeka ubukala mukanwa mpanka nankumpela,then ukuchiponona aftawards ukuchitila na chibuku finally ukuchishitisha kuli ba boko haram,nabwela naku zambia kuli chi mampi na ma dollars…

 6. pingamo   July 23, 2014 at 9:15 pm

  @tutu, wen we meet,alanshakakuleke, first tukaya ku vct paku status ngaili bwino tukacayane live, nkabonka ubukala mpaka ama sperm nkapompolole, kunwenakumo nama pre mature, ala cikalila. Denkente na chief of grief bakaba ni ba ref, apa nchili ndeikala muli salt, elo ndimuma 4o nkanshi experience teyakulanda!!!

 7. pingamo   July 23, 2014 at 9:19 pm

  @tutu, wen we meet,alanshakakuleke, first tukaya ku vct paku status ngaili bwino tukacayane live, nkabonka ubukala mpaka ama sperm nkapompolole, kunwenakumo nama pre mature, ala cikalila. Denkente na chief of grief bakaba ni ba ref, apa nchili ndipa treatment na vigirn soap, elo ndimuma 4o nkanshi experience teyakulanda!!!

  • chief of grief   July 24, 2014 at 9:31 am

   @ pingamo mami,ubwamba bwandi bwafimba bad.but ilyashi lyaku VCT ine pa tali,teti ndeyako.Bakese bakambepe elo nkafwe na ma tontonkayo,wala,ni non starter iyo mwandini.!!

 8. tutu   July 23, 2014 at 9:27 pm

  @pingamo ala kwena wanjimya ubukala mayo iwe namashiwi yobe aya…lekeni mbone nganikwatako tu ndalama kuti nayapusukilako kuli chi mampi

 9. ONETIME RELOADED   July 24, 2014 at 7:59 am

  @PINGAMO BAY,NGA INE TAWAKANTOMBESHEKO,NAPAPATA

 10. sikle   July 24, 2014 at 8:48 am

  ingulu sha mungulu

  • chief of grief   July 24, 2014 at 9:33 am

   Nishisa ingulu wamonapo apa aiyi??

 11. pingamo   July 24, 2014 at 10:19 am

  If u can’t beat them join them! Mwandi chief of grief nkamisakatila bonse na tutu pakutila mukanfumweko ubuchi muli pu***, pantu tutu achepa eka, the malelepes r Itching for a touch mwe! ! Chali kale.